First Steps First – Tartalomjegyzék

Leckék Nyelvtankönyv Olvasókönyv Munkafüzet és olvasókönyv feladatai
(fogalmazási és egyéb írásbeli feladatok )
A könyv használatáról (bevezetés)
Anyanyelvi alapok A szófajok
A mondatrészek
Az igéről bővebben
Szóalkotás
Szószerkezetek
A mondat
A mondat állítmánya
Bevezetés az angol nyelvbe
Fonetikus írás és kiejtés
Első lépések 1 Főnevek többes száma 1 – alapok
Névelők
– határozatlan és határozott névelők
Elöljárók 1. – alapok
Tő- és sorszámnevek
Az angol ábécé
Első lépések 2 Névmások 1. – alapok
– alanyeset
– tárgyeset
– mutató névmások
– kölcsönös névmás
A mondatszerkesztés alapjai
– igei-névszói állítmány
– a ’to be’= lenni ige a jelen időben
– összevonások 1.
– kérdő mondatok
– tagadó mondatokA főnevek többes száma 2. – nem rendhagyó főnevek
01 Személyes névmások 2.
– jelzői és önálló birtokos eset
Kérdőszók / Kérdő névmások
Mondatszerkesztés bővebben
About You
02 A ’there be’ = van-nincs szerkezet
Mennyiségek kifejezése 1.
– some, any
– megszámlálható, illetve

– megszámlálhatatlan főnevek 1.
Elöljárók 2.
Az ’of’ birtokos szerkezet
The Old House
03 A ’have got + főnév’ = ’van valamije’ szerkezet
A magyar ’van’ ige kifejezése
Határozatlan számnevek 1.
– much, many, a lot of, lots of = sok
Melléknevek – jelzők / névszói részek
What kind of …? / What … like? = Milyen … ?
Mondatrészekre kérdezés 1.
’too’ / ’either’ = is / sem
Moira
Alejandro
Frank
04 Az ’s jelzői és önálló birtokos szerkezet
Fok- és mértékhatározók
– very, a little bit, not really, quite, stb.
The Gillespie Works Ltd.
05 Can – tud, képes, szabad, lehet
Phrasal verbs 1. (verb+prep, ige+vonzat, alapok; pl. chat away)
Mondatrészekre kérdezés 2.
What Can They Do?
Kim and Rose
Dogs
Képleírás 1.
(tárgyak, emberek elhelyezése a képen)
Zöld kukac 1. – Introduction
06 Felszólító mód 1. (egyes és többes szám második személyben – you)
Kéttárgyas igék 1 (ige + tárgy + határozó)
Treasure Hunting
07 Az angol igeidők elmélete
Átfogó táblázat az igeidőkről
Folyamatos jelen idő
– az ’-ing’ végződés szabályai
– cselekvő és állapotot leíró igék 1.
– az ige ’ing’-es alakjai – 3 jelentés
– when/while/because + -ing
Mondatrészekre kérdezés 3.
Secret Agents képleírás 2
(események leírása: mi történik a képen?)
08 A melléknevek sorrendje
Az ’of’ értelmező szerkezet 1. – jelzőként
Describing Objects
(öltözék – szószedet)
Zöld kukac 2 – Near water
09 Az óra
Must / Needn’t = kell / nem kell
Mustn’t = tilos, nem szabad
Mondatrészekre kérdezés 4.
Must, Needn’t Or Mustn’t You?
In Prison
The OAEL

(The Organet Academy of the English Language)
Fogalmazás 1.
– alapok
(téma, cél, felépítés,tanácsadás, utasítás stb.)
10 Be going to do = szándékozik tenni vmit
Mondatrészekre kérdezés 5.
Mennyiségek kifejezése 2.
– határozatlan számnevek 2
– (some, a few, few, a little, little, stb.)
– megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
What Is Going To Happen?
The Linderdahl Expedition
Escape
11 Egyszerű jelen idő
– az –s végződés szabályai
Igevonzatok 1. (ige+gerund/főnévi igenév)
Cselekvő és állapotot leíró igék 2.
Mondatrészekre kérdezés 6.
make és do igék
What Do They Do?
Karen and Arvid
Sepo
Modern-Day Explorers
Interjú
Rendszeres események leírása (pl. napirend)
12 Számok 2
– törtek
– mértékegységek
– számnevek jelzőkként
– email címek, weboldal címek
Mennyiségek 3. (vmennyi vmennyiből – ’… of …’)
Központozás megnevezései (vessző, pont, idézőjel, stb.)
All Those Numbers
Our World
A Survey
Kérdőív és felmérés
Zöld kukac 3 – The History of Oil
13 Határozatlan névmások 1.
(nobody, anything, sometime, stb.)
One, ones
Szóalkotás 1. (melléknévből határozó)
– melléknév+-ly (happily)
What+főnév, how+melléknév
Crime
The Burglar Story
Three Memories – Sepsi István
Fogalmazás 2.
– tartalomírás
– gyűjtőmunka alapján (a Szépművészeti Múzeumról)
14 Felszólító mód 2. (’I, he, she, it, we, they’), let ’there be’
A ’have / has to’ – ‘kell tennie vmit’ segédige
A ‘have’ = ‘birtokolni vmit’ ige
Különbség a ’have got’ és a ’have’ között

A ’have’ ige egyéb jelentései
Határozatlan névmások 2. – both, either, neither, other, another, stb)
Have ‘Have’!
Let’s Talk About It!
The Party
The Election
Fogalmazás 3.
adott témáról (Mit mond Cam a csoportnak a gyermekeiről?)
15 A melléknevek fokozása
Look + melléknév / look like + főnév
Főnevek többes száma 3.
– rendhagyó főnevek
– invariable plurals
Comparisons And Hesitations
Dr Knopp
Michaela Queen
Fogalmazás 4.
egy személyről megadott adatok alapján
16 Múlt idő
– a ’be’ ige múlt ideje
– a ’there be’ szerkezet múlt ideje
– a ’have’ és ’have got’ múlt időben
– a ’can’ módbeli segédige múlt ideje
– a ’must’ és ’have to’ módbeli segédigék múlt ideje
– a ’be going to do’ szerkezet múlt ideje
az igék múlt idejű alakja (nem rendhagyó és rendhagyó, -t-re,-d-re végződők igék)
Egyszerű múlt idő
– időhatározói mellékmondatok (when, while, before, after, as soon as)
Mondatrészekre kérdezés 7.
Get / be + ige 3. alakja / ige ’ing’-es alakja
So + melléknév / határozó … that …
Past Times
Then and Now
Ron and Malcolm
Ali Baba and the Forty Thieves
Fogalmazásírás 5.
adott történet alapján
– szöveg tömörítése és vélemény megfogalmazása
– diktálás utáni szövegkiegészítés (F.Brown: The Knock)
Fogalmazás 6.
– gyermekkori emlékek
Fogalmazás 7.
történet, esemény elmesélése
Zöld kukac 4 – Hydrology
17 Folyamatos múlt idő
– ’state’ and ’action’ verbs 2 (look, feel, stb.; appear, think, see, stb.
Szóalkotás: 2 (igéből főnév)
– ige+-er / -or (reader, collector)
Be able to do sg
Mondatrészekre kérdezés 8-9
Natural Disasters
The Earthquake
The Flood
Esemény leírása 1.
– jegyzetelés – volcano eruption;
– meseregény – részlet: Baum: The Wizard Of Oz;
– olvasott szöveg hallgatása
– tollbamondás
18 Befejezett jelen idő
– a befejezett jelen és az egyszerű múlt idők összehasonlítása
Folyamatos befejezett jelen idő
– have been to / have gone to
Mondatrészekre kérdezés 10-11.
– főnév /névmás + főnévi igenév (3 more shirts to pack, nowhere to go, stb.)
Perfect
Arrangements
He Robot
Bad Days At Work
Jelentés
(előkészületekről; eddig mit tettünk már meg?)
19 Egyszerű és folyamatos jövő idők
– Will you … ? (udvarias forma)
Mondatrészekre kérdezés 12-13.
This / It (mutató névmás, személyes névmás)
Visszautalás: (pl. somebody/they)
Future Plans
Whatever Will Be, Will Be (Doris Day, lyrics)
The TV Show
On Strike
Former Headmistress Retires
Fogalmazás 8.
– egy TV műsor leírása
20 A jövő idő kifejezésmódjai (összefoglalás)
– egyéb jövő idejű kifejezések:
>be about to do sg
>be to do sg
>be on the point of doing sg
>be due to do sg
>be sure/certain/likely to do
Időhatározói mellékmondatok (while, , when, after, before, as soon as, once, until) – alapok
Az ’of’ értelmező szerkezet 2 – birtokos (pl. the city of Budapest)
Szóalkotás 3 (igéből főnév)
– ige + -ee képző (attendee, addressee, committee, employee)
What Will The Future Bring?
Future Quotations
Fellan (the worries of a warrior)
Short Conversations
Gold Rush
Fogalmazás 9.
– egy párbeszéd átírása történetté
– egy történet folytatásának megfogalmazása
21 Befejezett és folyamatos befejezett múlt és jövő idők
Szóalkotás 4. (főnévből melléknév)
– főnév + -ed (goodhearted)
Mondatrészekre kérdezés 14-17.
Realising A Dream
Fire
Village Guella
The Conference On The Organet Method
Fogalmazás 10.
– Eldersborough Australia
– levél (tájékoztatás az Organet konferenciáról)
Zöld kukac 5 – Animals To Die Out
22 Used to / would (elbeszélő mód)
Get / be used to sg / doing sg
A ’use’ ige használata
The + melléknév = többes számú főnév (the blind)
Ország- és népnevek
Long Time Ago
The Inuit
Childhood Memories
Fogalmazás 11.
adott szempontok alapján
– a Cherokee indiánok rövid története
23 Igeidők – egyetemes áttekintés;
az időhatározói mellékmondatok összefoglalása
Curious Minds
Away From It All (múlt idők)
Living In The City (jelen idők)
The Conference
(jövő idők)
Szöveg tömörítése
Fogalmazás 12.
– vidéki élet
– egy történet folytatása
– a család egyik vakációja
– elmélkedés: vannak-e ufók?
– a föld és az ember
– lehetséges idegen civilizációk

View All